המליאה תדון במסירת מכרז בניגוד לעמדת היועץ המשפטי של העירייה

וועדת המכרזים לא השתכנעה מעמדת היועץ המשפטי וקבעה החלטה שראש העיר היסס בה, הזמין חוות דעת משפטית שנייה שטענה הפוך, ועתה גורר את ההחלטה למליאת מועצת העיר. שכולם יסתבכו...

בניגוד לעמדתו של היועץ
בניגוד לעמדתו של היועץ

מליאת מועצת העיר תקיים דיון במכרז המסגרת לביצוע עבודות שיפוצים המעוכב. מדובר במכרז 39/17. העירייה פרסמה את תנאי המכרז בעיתונות ובאתר האינטרנט שלה. " עירית בית שמש מבקשת בזאת הצעות מחיר למכרז מסגרת לעבודות כלליות על המציע להיות קבלן רשום בקבוצת סיווג ענף סיווג ענף 100 ג' 3 או 131 ג'4 לפחות לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח – 1988 ולנהל ספרי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, על הקבלן לצרף אישורים המתאימים להצעתו.

המכרז הינו מכרז מסגרת על סך 10 מיליון ש"ח ממשך שנה מיום חתימת ההסכם.. העירייה לא מתחייבת להגיע לסכום מכרז של 10 מיליון ש"ח ואו לסכום מינימאלי כלשהו. הכל בהתאם להרשאות המגיעות ממקורות שונים ולשיקוליה של העירייה אין בקיומו של מכרז מסגרת זה למנוע מהעירייה מלצאת למכרז פרטני על פרויקט אחד או יותר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תישמע כל טענה מצד הזוכה ככל שפעלה העירייה כך. נדגיש על תנאי המכרז חתום לא אחר מאשר ראש העירייה משה אבוטבול. כל סעיף וסעיף בתנאי המכרז מחייבים את אבוטבול בראשונה ואתו וועדת המכרזים.

במכרז נכתב הסעיף הבא: לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

למכרז הוגשו שלוש הצעות, הצעה ראשונה נפסלה מהטעם שלא הוגשה ערבות בנקאית, ההצעה השנייה נתנה הנחה של 11.2% . הצעה זו של חברת מ.ד שילת והיא הזוכה במכרז. הוועדה השתהתה ולא פרסמה את שם הזוכה. העבודות לא החלו במוסדות החינוך בהם היו אמורות להתחיל.

היועץ המשפטי לעירייה שגם יושב בוועדת המכרזים הוציא חוות דעת מתנגדת לעמדת הוועדה. עו"ד מיקי גסטוירט הסביר בוועדה את התנגדותו ומדוע לדעתו אסור למסור את העבודה למציע מס' 2. הועדה העבירה את החומר כולו לידיעת ראש העירייה . באופן כללי, לדעת היועץ גסטוירט לא מילא המציע הזוכה את התנאים להשתתפותו במכרז, מטעם זה בלבד לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

אבוטבול פנה ליועץ משפטי נוסף, פנה לעו"ד מוטי ברקוביץ' וזה נתן חוות דעת שונה מזו של עו"ד גסטוירט. חוות הדעת של ברקוביץ' מאפשרת למסור את העבודה למ. ד. שילת בהסתייגות מסוימת בה יחרגו בוועדת המכרזים רק במקרה זה ולא למקרים נוספים.

במצב זה כאשר יש שתי חוות דעת מנוגדות, ובמיוחד לאור הזהירות בה נוקטת העירייה באחרונה מאז התפוצצות פרשת ההיסעים והמעצרים בעקבותיה, החליט ראש העירייה להביא את ההחלטה למליאת מועצת העיר.

זו פעם ראשונה בהיסטוריה של העיר שהחלטה במכרז תוכרע בידי מליאת מועצת העיר.

עקבו אחר הפרשה, זו רק התחלה שלה...

נושאים: עיריית בית שמש, ועדת מכרזים, מיקי גסטוירט
בניגוד לעמדתו של היועץ
בניגוד לעמדתו של היועץ
בניגוד לעמדתו של היועץ
בניגוד לעמדתו של היועץ
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
המליאה תדון במסירת מכרז בניגוד לעמדת היועץ המשפטי של העירייה
שמוליקנכתבה ביום רביעי, 25 באוקטובר 2017, 19:33

מי זו החברה הזו ש מ.ד שילת? יש קשר לצומת שילת? היא החברה שבנתה את הצומת?

המליאה תדון במסירת מכרז בניגוד לעמדת היועץ המשפטי של העירייה
הפחד תפס אותם בבציםנכתבה ביום רביעי, 25 באוקטובר 2017, 15:33

הכל מבויים על מנת להכשיר את השרץ ושלא יהיה את מי להאשים