עוזר שר שהוא גם חבר מועצת עיר- ישראל הרמתי ש"ס

ניגוד העניינים מחייב פסילתו של עובד המדינה מכהונה במועצת הרשות המקומית אך לעיתים די בהסדר מינהלי לצורך "ניטרול" בעיית ניגוד העניינים. הרמתי: "הכל מוסדר מאה אחוז".

ישראל הרמתי
ישראל הרמתי

בשירות המדינה תפקידים רבים, אשר עובדים הממלאים אותם יימצאו נגועים בניגוד עניינים אם יכהנו, במקביל לעבודתם, במועצות רשויות מקומיות. הוראות החוק העיקריות הרלוונטיות הן חוק הרשויות המקומיות וההוראות המקבילות לו בחיקוקים המסדירים את פעילותן של המועצות המקומיות והאזוריות. מקור חוקי נוסף הוא פסיקת בית המשפט, הקובעת את העיקרון הכללי האוסר על עובד הציבור להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים

לעיתים ניגוד העניינים מחייב פסילתו של עובד המדינה מכהונה במועצת הרשות המקומית (או ההיפך), אך לעיתים די בהסדר מינהלי לצורך "ניטרול" בעיית ניגוד העניינים.

האם ישראל הרמתי, ראש סיעת ש"ס בבית שמש מצוי במצב הנ"ל? הרמתי, משמש כיועץ השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי אשר קיבל כמה החלטות ועוד יקבל החלטות חשובות לגבי העיר בית שמש. למשל מינוי הרב גדסי שממונה במקום אתי מאיר שהתפטרה. משום מה במועצת העיר עברו על עניין זה לסדר היום לא הביאו העניין לידיעת הציבור ולא ברור אם בכלל הנושא הטריד מאן דהוא.

הוראות החוק קובעות גם אם נניח ומר הרמתי לא נמצא פסול מלכהן במקביל גם כיועץ השר וגם כחבר מועצת העיר, לכל הפחות היה צריך להיחתם איתו הסדר ניגוד עניינים.

בדיונים בכנסת לקראת תיקון החוק נאמרו הדברים הבאי ע"י מי שהיה אז שר אבי יחזקאל:

"... הצעת החוק שלי הונחה על שולחן הכנסת מפאת העובדה שאנו חיים בעידן שיש בו צורך לעשות הבחנה והפרדה בין נבחרי הציבור לעובדים, עובדי הבירוקרטיה, עובדי המנגנון, העובדים שהם משרתי הציבור, שאינם עושים שימוש בכוח על מנת לשרת את עצמם לבחירות הבאות...

הצעת החוק הזאת תפריד בין הרשות המבצעת לבין הרשות הנבחרת ברשות המקומית.."

הוועדה, משרד הפנים, נציבות שירות המדינה ומשרד המשפטים קיימו מספר דיונים בנושא, והגיעו למסקנות כדלקמן: אין מקום לקבוע איסור גורף על עבודתו של עוזר שר במועצת רשות מקומית. ראוי לבדוק כל מקרה לגופו, ולגבש הסדר לפעולתו של עוזר השר, לפי העקרונות המקובלים בדיני ניגוד עניינים.

הסדר סביר בנושא יכלול תנאי, לפיו במסגרת עבודתו במשרד הממשלתי לא יטפל חבר המועצה בנושאים הקשורים לשלטון המקומי ובנושאים שעשויה להיות להם השלכה על רשות מקומית מסוימת, ובפרט - על הרשות המקומית בה הוא מכהן ההגבלה תחול לא רק על נושאים הרלוונטיים לרשות מקומית מסוימת, אלא גם על נושאים בעלי השלכות רוחב על רשויות מקומיות בכלל. מובן, שככל שתפקידו של עוזר השר קרוב יותר לנושאים מרכזיים ומהותיים בשלטון המקומי בכלל או לרשות מקומית מסויימת, יהיה קשה יותר למצוא הסדר. ייתכן גם שלא יהיה מנוס מלהגיע למסקנה, ששני התפקידים אינם מתיישבים זה עם זה כלל.

עוזר שר, שבמסגרת תפקידו עוסק באינטנסיביות בנושאים החופפים לאלו עליהם אחראית רשות מקומית יהיה מנוע מלכהן כחבר מועצה במקביל לתפקידו כעוזר שר. ובכן החוק מאפשר בכל זאת לעוזר שר להיות גם וגם.

ובהמשך: "עובדי מדינה רבים, שיש להם, במסגרת עבודתם בשירות המדינה, נגיעה כלשהי לפעילותן של רשויות מקומיות, רשאים לכהן, במקביל לעבודתם, במועצת רשות מקומית, אך זאת – בכפוף לכך שמדובר בעיסוק שאינו אינטנסיבי, שאין לו השפעה על הרשות המקומית בה הם מכהנים, ובתנאי שיפעלו בהתאם להסדרים שנקבעו לצורך ניטרולו ומניעתו של החשש האמור.

הבוקר קיבלנו התייחסות ש עוזר השר וחבר המועצה ישראל הרמתי: "תנוח דעתך, הכל מוסדר על פי החוק במאה אחוז". מה זה אומר? האם נחתם הסכם ניגוד עניינים? אם כן ביקשנו לקבלו. אגב לדעת הייעוץ המשפטי בעירייה אין ניגוד עניינים.

נושאים: המשרד לשירותי דת, עיריית בית שמש, ישראל הרמתי
ישראל הרמתי
ישראל הרמתי
ישראל הרמתי
ישראל הרמתי
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: