משרד השיכון תובע את העירייה ויזם על סך 107 מיליון ש"ח

יש דו"ח מבוקר לשנת 2016 ע"י רו"ח. הדו"ח מגלה פרטים חשובים על ההתנהלות הכספית, כמו למשל הכותרת לעיל. מי מבין חברי הדירקטוריון יודע על כל הנתונים האלה?

הצעת התקציב
הצעת התקציב

דוחות כספיים הם דוחות המתארים את מצבה הפיננסי של הרשות המקומית, והם מופקים בסוף כל שנת עבודה, הדוחות הכספיים, לרבות הביאורים, מוצגים עם מספרי השוואה לתקופות קודמות. בכך ניתנת אפשרות לנתח את הדוחות של הישות לאורך זמן נתון הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני הדיווח/המגזר הרלוונטיים לישות המדווחת. הדו"ח האחרון של עיריית בית שמש נוגע לשנת העבודה 2016 והוא הוצג בסוף חודש יולי במשרד הפנים לפני האגף לביקורת. הדו"ח הזה לא הובא לפני מליאת מועצת העיר לא לעיון, לא לביקורת, ולא לדיון. חברי מועצת העיר גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה כלל לא מודעים לקיומו. חובת הדיווח על קיומו היא על ראש הרשות המקומית והגזבר שהם שני האישים החתומים על כל הדו"ח.

בפתח הדוחות הכספיים מוצגת חוות דעת או דוח סקירה של רואה חשבון המבקר. לרוב חוות הדעת הינה בנוסח סטנדרטי וסטייה ממנו הינה נורת אזהרה לקורא הדוחות הכספיים. במקרה של עיריית בית שמש עושים זאת כבר שנים ארוכות ממשרדו של רו"ח בן דהן, סמואל, ודוד ממן בירושלים.

הדוחות הכספיים כוללים ארבעה דוחות כספיים בסיסיים בנוסף לדוחות אלו כוללים הדוחות הכספיים גם ביאורים לדוחות הכספיים המהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות. הביאורים לרוב כוללים ביאור כללי המפרט את הישות ופעילותה, ביאור המפרט את עיקרי המדיניות החשבונאית, וביאורים נוספים המפרטים את סעיפי המאזן, רווח והפסד וכדומה.

"ביקרנו את המאזנים של עיריית בית שמש, דוחות כספיים אלה הנם באחריות ראש העירייה וגזבר העירייה. אחריותנו היא לחוות דע על הדוחות הכספיים בהתבסס על ביקורתנו". כותבים בפתח הדו"ח נציגי המשרד. "לדעתנו הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות בהתאם להנחיות מכל הבחינות המהותיות את מצבה הכספי של העיר בית שמש. מבלי לסייג את חוות דעתנו אנו מפנים תשומת לב להתחייבויות התלויות בגין התביעות שהוגשו נגד העירייה ולנספח המתאר את החובות המסופקים והחובות למחיקה בסך 86,623,000 ₪ המהווים 53.5% מסך הכולל של החייבים ליום האחרון בשנת 2016.".

בהתאם למכתבים שהונחו לפני רו"ח מאת היועצים המשפטיים של העירייה הוגשו מספר תביעות בגין נזקי גוף, מניעת פינוי בשטח השוק קניון, תשלומים לפיתוח מגרש, תשלום שכ"ט עו"ד המייצגים את העירייה בתביעה, ומספר תביעות נוספות ושונות בגין אי מימוש הסכמים, אלו מסתכמים הסכום של 11,166,000 ₪!!!

כמו כן הוגשו תביעות בנושא ארנונה בהיקף של 18,045,000 ₪, ששה מהם ביקשו להיחשב כתביעות ייצוגיות. וכן קיימות תביעות נזיקין בסכומים שונים. כל אלה מוערכות ע"י היועצים המשפטיים בסכום הפיצוי שהועמד לכך ע"י העירייה בגובה של 6,308,000 ₪.

הדו"ח חושף כי לאחר הגשת המאזן הוגשה תביעה ע"י משרד השיכון בסכום של 107,900,00 ₪ כנגד העירייה וצד נוסף בגין אי תשלום הוצאות פיתוח. הדו"ח גם מוסיף הערה כי בשלב הזה מוקדם לקבוע אם בכלל תהיה חשיפה של העירייה לתביעה הזו.

זהו פרסום ראשוני של הדו"ח המבוקר המלא טעון ועשיר בציוני נקודות טעונות הבהרה ובירור. האם משרד הפנים ידרוש את עיריית בית שמש לסדר? וכיצד? אנחנו כאן כדי להביא בפניכם את הפרטים.

תקציב עיריית בית שמש לשנת 2016 הוגש בחודש פברואר 2016, משרד הפנים אישר אותו רק בחודש אוקטובר 2016!!! תשעה חודשים לקח למשרד הפנים לעבור על הדו"ח, לדרוש ולקבל הבהרות, חודשים בהם פעלה העירייה לפי חלקיות בלבד, לפי 1/12. מה שאומר שבשנת 2016 כמעט כולה קיבלו תושבי העיר שירותים ברמה של שנת 2015 מותאמת!!!

התקציב עמד בעת אישורו על סך 396,432,000 ₪ בעוד הביצוע בפועל עמד על סך של 447,047,000. ₪ מה שאומר שהתקציב גדל בסכום של כ-51 מיליון ₪!!!

הדוחות הכספיים אינם כוללים דוח על תזרימי המזומנים בבנקים. לעירייה יש חשבונות בבנקים שונים, בנקים מסחריים ובנקי דקסיה. לפחות על פי נתון המופיע בדו"ח יש לעירייה משיכת יתר (חובה) בסכום של 4,079,000 ₪.

העירייה בשנת 2016 הייתה בשנת התייעלות, חלק מחובותיה כוסו ע"י הלוואות. ההלוואות נרשמות כהכנסות בתקציב הבלתי רגיל עם קבלתן בפועל. המאזן אינו כולל את יתרת ההלוואות לזמן ארוך שחבה העירייה. רו"ח בן דהן מעירים כי פירעון מלוות שזמן פירעונם הגיע, לפי לוחות סילוקין, נזקף כהוצאה בתקציב הרגיל גם אם לא שולמו בפועל. כמה כאלה יש?

אחד הנתונים הכי חשובים בדו"ח מוגדר כהוצאות מתוקצבות שטרם שולמו, הסכום הכולל עומד על 89,673,000 ₪!!

עוד נתונים מדאיגים מצויים בדוח הם ההתחייבויות בגין פנסיה צוברת, הפרשה לחופשה ופדיון ימי מחלה. המסתכמים בכ-19 מיליון ₪ ומדובר בכסף שצריך לשלם אותו באחד מן הימים.

אלו נתונים מתוך הדוח, נתונים על קצה המזלג ואנחנו עוד נרחיב בנושאים מעניינים כמו מערכת היחסים עם תאגיד מי שמש, עם החברה לפיתוח, היא החכ"ל, שני הגופים צוברים הפסדים בשנת העבודה 2016. על שיטת עבודה והקשר בין החבר למתנסים לבין העירייה.

הדו"ח הזה לא הובא לידיעת חברי מועצת עיר שהם הדירקטוריון הנבחר. האם ירצו לדעת? האם מבקשים הם לדעת? נשמע בקרוב גם את ההדים אותם נביא כאן.

נושאים: דוח מבוקר, משרד הפנים, עיריית בית שמש
הצעת התקציב
הצעת התקציב
הצעת התקציב
הצעת התקציב
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
משרד השיכון תובע את העירייה ויזם על סך 107 מיליון ש"ח
גולש אנונימינכתבה ביום חמישי, 09 בנובמבר 2017, 00:26

ישר כח על האינפורמציה@@