צו נציב הכבאות- איסור הדלקת אש בשטחים פתוחים

בניגוד לצו נראו ברחבי העיר מדורות מוכנות להבערה. הצו קובע בפורש איסור מחלט על הבערת אש בשטחים בכל רחבי ישראל.

מדורה תמונת ארכיון
מדורה תמונת ארכיון

בתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה )כללי התנהגות ובטיחות אש 1 בקיום מדורות(, התשע"ה-2015 )להלן - התקנות(, בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות דליקות, אני מורה על איסור הדלקת מדורות, לרבות הבערת אש בשטחים פתוחים בהתאם לתקנות, החל מיום ראשון, 7 במאי 2023 ( טז' באייר התשפ"ג( בשעה 08:00 ,ועד ליום רביעי, 10 במאי 2023( יט' באייר התשפ"ג) בשעה 08:00 ,בכל רחבי ישראל, בכל שעות היממה, למעט אזור שהוכשר על ידי הרשות המקומית למטרות הדלקת מדורות והבערת אש בשטח פתוח, בתיאום עם הרשות הארצית לכבאות והצלה, ובכפוף לכך שגודל בסיס מדורה, שאינה מצויה בתוך גומה כמשמעותה בתקנות, לא יעלה על 3 מטרים וגובה מערום חומרי הבעירה המשמשים למדורה לא יעלה על 5.1 מטרים מגובה הקרקע.

צו זה בא להוסיף על הוראות התקנות, ולא לגרוע מהן, ויש להקפיד על מילוין. מפקד מחוז ברשות הכבאות או מי מטעמו, רשאי לאשר מראש ובכתב, הדלקת והבערת אש על אף הקבוע בצו זה בתנאים שיקבע לכך, ובלבד שמצא כי ניתן לקיים רמה נאותה של בטיחות אש בנסיבות העניין.

נושאים: לג בעומר, מדורות, כיבוי אש, בית שמש
מדורה תמונת ארכיון
מדורה תמונת ארכיון
מדורה תמונת ארכיון
מדורה תמונת ארכיון
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: