האם עיריית בית שמש מקבלת תרומות?

משרד הפנים מחייב שקיפות ודיווח על תרומות המתקבלות בעירייה, יש וועדת תרומות ואין שום דיווח על תרומות. מה זה אומר שהעירייה לא קיבלה תרומות מעולם? עוד סיבה להוריד את בית שמש במדרג השקיפות...

27 וועדות, אף לא אחת וועדת תרומות
27 וועדות, אף לא אחת וועדת תרומות

עיריית בית שמש כמו רשויות רבות אחרות מקבלות תרומות מעסקים, קבלנים וכד'. מן הסתם אם יש וועדת תרומות בעירייה יש גם יש גם תורמים. מי תרם? כמה נתרם? מה נעשה בתרומה? שאלות לגיטימיות שלא תמיד תמצאו עליהן את התשובה.

משרד הפנים בחוזר מנכ"ל משנת 2016 קיבע את הנהלים לקבל תרומות. רשות מקומית ותאגיד הנשלט על-ידיה רשאים לקבל תרומות ולפעול לגיוס תרומות, זולת אם הפנייה לתורם הפוטנציאלי ו/או קבלת התרומה עלולות לעורר חשש של ממש להשפעה בלתי הוגנת, לניגוד עניינים, לפגיעה בטוהר המידות, לפגיעה באמון הציבור ברשות המקומית או בתדמיתה של הרשות, או לפגיעה אחרת באינטרס הציבורי" באותו חוזר מנכ"ל מפורט כל הנוהל החשוב הזה למנוע לעז וגם ובעיקר לשדר עסקים כרגיל. כך על הוועדה לקחת בחשבון את השיקול למתן התרומה, הגבלה על תרומה כמו במקרה הבא: התורם קשור בחוזה עם הרשות המקומית, עם תאגיד הנשלט על-ידיה או עם הוועדה המקומית, למעט חוזה לקבלת שירות מהשירותים שרשות מקומית או תאגיד הנשלט על-ידיה מספקים לתושביה. למען הסר ספק, החוזה המסדיר את מתן התרומה לרשות המקומית, לא ייחשב כ"חוזה" לעניין סעיף זה". אחת ההגבלות נוגעת לעוסקים בתחומי הבניה. הנה הסעיף: "התורם עוסק בבניה או בייזום פרויקטים של בניה, ובשנתיים שקדמו למתן התרומה עסק בנושא בהיקפים כספיים משמעותיים בתחומי הרשות המקומית ובכלל זאת פעל, במסגרת פרויקטים אלה, לצורך הגשה או קידום של הליך לפי חוק התכנון והבניה.".

האם עיריית בית שמש קיבלה תרומות כאלה מקבלנים או מכאלה העוסקים בפיתוח תכניות בניה?

ביקשנו ללמוד במקור בו צריכות להופיע התרומות, הוא אתר העירייה. אתר עיריית בית שמש עמד ב-47% בלבד מהקריטריונים שנקבעו והעירייה דורגה במקום ה-40 לצד אופקים. במדד 2016 עמד האתר ב-46% מהקריטריונים והעיר דורגה במקום ה-31. בדיקה מעלה כי באתר מדווחים על קיומן של 27 וועדות, וועדת תרומות אין!!! למה אין?

היועץ המשפטי טוען שאכן קיימת וועדה כזו. אז מדוע נפקד מקומה באתר העירייה? מדוע אין באתר העירייה שום מסמך או שורה להפגין תרומה אחת שניתנה לעיריית בית שמש? "הודעה על אישור קבלת תרומה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות בתוך שלושים יום מיום האישור. חוות הדעת של ועדת התרומות תתפרסם בצמוד להודעה בדבר אישור קבלת התרומה.". בדקנו באתר עיריית בית שמש אין שום פרסום על תרומות כאלה. פשוט אין דף לוועדה הזו בכל האתר.

"תרומה כספית תופקד בקופת הרשות המקומית או בקופת התאגיד הנשלט על- ידיה, לפי העניין, ויתבצע רישום מתאים בספרי החשבונות, בהתאם להוראות הדין בעניין תקציבים בלתי רגילים ובהתאם לנהלים החשבונאיים של ניהול ספרי הרשות המקומית, הנחיות משרד הפנים ועל-פי כל דין" כך קובע חוזר מנכ"ל משרד הפנים. האם יש תרומות כאלו שלא נרשמו בספרים? בדיקה ועיון בספרי הדוחות הכספיים לא נמצאו שום תרומות. גם בדוח מבוקר רו"ח אין נתונים כאלה. האם ייתכן וכספים הופקדו בקופת העירייה אנחנו לא מדווחים?

ראש העיר מחוייב על פי הוראות חוזר מנכ"ל לדווח על תרומות כספיות או שוות כסף לטובת העיר ותושביה. אין זיכרון שאכן ראש העירייה הזה או קודמיו העביר מידע כזה לידיעת חברי מועצת העיר.

אז, אם חיפשנו מקום לתקן בו, מכיוון שידוע לכותב שורות אלה כי נתרמו כמה וכמה סכומי כסף לעירייה או לנשענים על כתפיה, הנה המקום בו חובה על עיריית בית שמש לנהוג אחרת.

סיכומו של שבר, יש וועדת תרומות, אך אין בשום מקום דיווח על תרומות.

נושאים: בית שמש, חוזר מנכל משרד הפנים, מדרג השקיפות
27 וועדות, אף לא אחת וועדת תרומות
27 וועדות, אף לא אחת וועדת תרומות
27 וועדות, אף לא אחת וועדת תרומות
27 וועדות, אף לא אחת וועדת תרומות
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: