למה שכחו את דוח מבקר המדינה לינדנשטראוס?

דו"ח מבקר המדינה התריע באופן הכי ברור על המציאות העכשוית, בה בית שמש מדרדרת באיכות החיים שלה, בה העיר בונה ובונה בלי תשתיות. כפי שצפה העיר יורדת בסולם החברתי, זו שהיתה בשנת 1995 באשכול 5 הגיעה עתה מתחת לאשכול 2... עד היכן נגיע?

משרד מבקר המדינה
משרד מבקר המדינה

מבקר המדינה נוהג לפרסם מידי פעם את דוחותיו לציבור, הדוחו"ת הם ראי לתמונת מצב במטרה לתקן. הערותיו ולרוב הארותיו מוכיחות בעין בלתי מזויינת מציאות עגומה במרחבים השונים. פעם זה במשרדי ממשלה, פעם זה בגופים ציבוריים ופעם גם בשלטון המקומי. גם לבית שמש עירנו הגיע, ואז התריעה לא פחות ולא יותר על תכניות התכנון רבתי.

מה עשתה ממשלת ישראל? אני כמעט בטוח שהשרים הנוגעים לעניין אפילו לא זכרו את קיומו של הדו"ח הזה. מי זוכר אותו? גם לא אותם מנהלי העיר בעשור האחרון שמעדיפים מסיבותיהם שלהם להתעלם ולשכוח אותו. למה לשכוח אותו? מאינטרסים שונים, שאולי פעם יתבררו אצל שומרי החוק.

בינתיים בואו נזכיר מה כתב לנו השופט מיכה לינדנשטראוס בדו"ח מבקר שפורסם. (מצוי באתר מבקר המדינה).

"אוכלוסיית העיר בית שמש גדלה במהירות בשנים 1995-2010, והיא צפויה להמשיך לגדול בקצב מהיר ולמנות יותר מ -200, 000 נפש-עיקר האוכלוסייה שהשתכנה בעיר בשנים האמורות היא אוכלוסייה בעלת צביון חרדי. מעמדה החברתי-כלכלי של אוכלוסיית העיר ירד על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדרגה 5 בשנת 1995 לדרגה 3 בשנת 2008)בסולם של 1-10 שבו 10 היא הדרגה הגבוהה ביותר).
הגידול המואץ באוכלוסיית העיר התאפשר כתוצאה ממדיניות משרד הפנים, רשויות התכנון ומשרד הבינוי והשיכון, שרואים בקרקעות העיר עתודה מרכזית לבנייה למגורים באזור ירושלים."

כך נפתח דו"ח הביקורת על וועדת התכנון והבנייה לעיר בית שמש בידי מבקר המדינה. יש בדו"ח הזה הרבה מה ללמוד ומה לתקן. אל מי כדאי להפנות את הדו"ח? נגד מי הטענות? מי צריך לתקן?
מבקר המדינה קושר קשר בלתי ניתן לפירוק בין האוכלוסייה החדשה שהגיעה לעיר בשנים 199502010בין הירידה במעמדה החברתי כלכלי. מבקר המדינה כותב ומחזק מה שאמרנו וצעקנו בכל השנים כאשר התנגדנו לבניית ג'1 ג'2 וג'3 ומשקפיים וכל בניה אחרת.
מבקר המדינה אינו מסתיר את הגורם אשר באחריותו נוצר הדבר הזה, הגורמים הם משרד הבינוי והשיכון, ומשרד הפנים. שני משרדי ממשלה שלא ראו את טובת התושבים בעיר אלא את פתרון מצוקת הדיור. הוא אשר אמרנו והמשלנו זאת בעבר, רעב שהגיע לשלוחן מלא וגדוש מתנפל על מה שיש מבלי לבדוק מה טוב ומה לא טרי. הכל אכיל ולעיס. ומה איכפת לו מהסביבה?

בגדול, אני אומר את מה שאמרתי וכתבתי והתלוננתי לפני מנהלי משרד השיכון, מבקר המדינה וכלפי חברי מועצת העיר בית שמש, הבנייה בבית שמש היא לא בנייה מתוכננת, יש כאן השתוללות בכל מובן המילה. והטענות שלי בעיר הן כלפי משרד השיכון, משרד הפנים, הועדה המחוזית במשרד התכנון, שכל מה שמעניין אותם זה לפתור מצוקת דיור מבלי להביט אחורה אל אלה שכבר מתגוררים כאן בעיר הזו.
תראו את הפתיח ותבינו. מעמדה החברתי כלכלי של העיר ירד מדרגה 5 לדרגה 3 אז והיום כבר אנחנו באותו סולם ברשכול נמוך יותר אשכול 2. מה זה אומר? כלומר המצב הוא שנמשיך לרדת. על מי זה משפיע? ראשית, לבנייה החדשה הגיעה רק אוכלוסיה חלשה, ואוכלוסיה שרוצה להתקדם בחיים לא תגיע לכאן. כך נפתחה הדלת לפני מי שלא מעניין איכות חיים, מי שלא מעניין אותו אם יש תשתיות מספיק, אם יש תעסוקה, (פרק שלם בדו"ח מתייחס לדבר הזה) אם יש תרבות. ותרבות, תבינו את זה חברי מועצת העיר הוא פונקציה של יכולת כלכלית!!! ועיר שאין לה יכולת כלכלית מה הפלא שהיא משקיעה 30 ש"ח בתרבות לנפש בשנת תקציב!!!
תראו מה כותב המבקר: נמצא כי לפיתוח המואץ של בנייה למגורים בבית שמש שביצע משרד הבינוי והשיכון לא נלווה פיתוח מספק של שטחי תעשייה, תעסוקה ומסחר. שטחים אלו דרושים כדי לחזק את הבסיס הכלכלי של העיר, להגדיל את הכנסותיה ולספק תעסוקה ושירותים לתושביה. הנה חלף פרק זמן שדי היה בו כדי לבחון אם מישהו שם על המבקר. אז נתנו לנו עוד 3000 דונם לתעשייה, מה עשינו בהם?
ואם זה אינו מספיק, תראו מה כתוב בדו"ח. "חלק ניכר מהאוכלוסייה החדשה שנקלטה ב-15 השנים האחרונות בבית שמש היא בעלת צביון חרדי. מהפרוגרמות של השכונות המתוכננות לקום בבית שמש ניכר כי משרד הבינוי והשיכון ומנהל מקרקעי ישראל צופים שמגמת אכלוס זו תימשך, והם מתאימים את תכנון השכונות החדשות לצורכי האוכלוסייה החרדית. אני בטוח שיהיה מי שיטען מיד שוב, זה השופט, ההוא משרשרת השופטים המתנגדים לחרדים. נו...

לפי פרסום של מכון ירושלים לחקר ישראל, הקהילה החרדית בישראל מתאפיינת בגידול דמוגרפי מהיר ובהסתגרות תרבותית. רבים מבני הקהילה אינם עובדים למחייתם, ומצב זה מגביר את תלותו הכלכלית של הציבור החרדי בחברה הכללית ובתקציבי המדינה. השתתפות מועטה של תת-אוכלוסייה גדולה בכלכלה העירונית עלולה לגרום להיווצרות של בעיית עוני בעיר, להקשות את צמיחתה ולהחלישה מהבחינה המוניציפלית בטווח המידי ובטווח הארוך".
אתם קוראים מה כותב המבקר? עוני בעיר!!! האכלוס המאסיבי המתוכן יגדיל ויקשה את צמיחת העיר ולהחלישה מבחינה כלכלית בטווח המיידי ובטווח הארוך". אם זה לא סדין אדום, מה צריך להיות עוד כדי שנבין וטנשכיל לאן אנחנו צועדים?
והמבקר מגיע למסקנה ברורה כתובה באותיות של קידוש לבנה, הנה כך הוא מסכם את העניין הזה: על משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון להביא בחשבון את יכולתה של העירייה לפתח אזורי תעסוקה בבית שמש בעת קידום תכניות הבנייה למגורים בעיר, כדי שלא ייווצר מצב שלרשות לא יהיו מקורות הכנסה מספיקים ולא יהיה ביכולתה לספק שירותים נאותים לכלל תושביה.
מה צריך יותר מזה כדי לעצור את הבנייה!!! למה צריך לאשר עוד תכניות בניה כאשר כל ההתנהלות מסביב אינה תקינה או תואמת משרד מבקר המדינה מפנה אצבע מאשימה באופן הכי ברור כלפי משרדי השיכון והפנים. משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפנים ולמשרד הבינוי והשיכון כי בעת קידום תכניות הבנייה בבית שמש רצוי לוודא שהרשות, האחראית לפיתוח אזורי תעשייה, תעסוקה ומסחר, אכן יכולה לפתח אזורים כאמור, כדי להבטיח שיהיו לה מקורות הכנסה מספיקים שיאפשרו לה לספק שירותים נאותים לכלל תושביה. ואם עיריית בית שמש לא עשתה מספיק, מי אחראי? המבקר באופן הכי ברור קובע: שר הפנים ושר השיכון. בינתיים התחלפו השרים, ומה עושים לנו החדשים? איני בטוח שאפילו קראו את הדו"ח ההוא...
הערתו בסיכום הדיון הזה היא כך: לדעת משרד מבקר המדינה על משרד הבינוי והשיכון, הפועל למילוי צורכי המגורים העתידיים של תושבי ישראל, לוודא כי בניית בתי מגורים תלווה גם ביצירת תשתית לשירותים הנלווים הדרושים לאוכלוסייה. היעדר ההלימה בין קצב קידום תכניות הבנייה למגורים ובין קצב קידום תכניות לשירותים הנלווים עלול לפגוע בסופו של דבר בתושבים שעבורם פועל המשרד.
משרד מבקר המדינה המליץ לעיריית בית שמש לפעול בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים לקידום תכנית אסטרטגית לפיתוח העיר בטווח הארוך, שתאפשר לה להתפתח באופן מדורג ומושכל ובתאום עם כל הגורמים הרלוונטיים
ומה אצלנו? ממשיכים לדבר על בנייה ולא על תכנון אסטרטגי ארוך טווח. כאשר טרם נפתרו כל בעיות רמה א' וב' וג'. רוצים לבנות אלפי יחידות דיור על כל גבעה רמה, מבלי להבין את הצרכים החשובים של עיר מתפתחת.
מה צריך לעשות? לו היה הכוח בידי, הייתי עוצר כל קידום תכניות הבנייה המתוכננות של משרד השיכון.

בסיכום משרד מבקר המדינה המליץ לעיריית בית שמש, לפעול בשיתוף משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים, לקידום תכנית אסטרטגית לפיתוח העיר בטווח הארוך, שתאפשר לה להתפתח באופן מדורג, מתואם ומושכל. היכן התכנית?
ברור שעיריית בית שמש לא יכולה לשכנע את שני המשרדים האלה לעשות, לכן היוזמה צריכה לבוא מלמעלה. ממשרד השיכון, ממשרד הפנים, מהוועדה המחוזית. לא תבוא משם היוזמה, אנחנו תושבי העיר, מנהיגי הציבור קח את דוח הביקורת לידיים ונפעל לקיימו. לא כמו שאר הדוחות שהונחו על מדפים העלו אבק ונותרו יתומים אפילו מעין. "איננו רוצים לחיות בעיר בדרגה נמוכה בסולם החברתי הכלכלי." והיכן מי שינפנף באותו דו"ח חשוב שנתלה כסדין אדום?

נושאים: דוח מבקר המדינה, בית שמש, משרד הפנים, משרד השיכון
משרד מבקר המדינה
משרד מבקר המדינה
משרד מבקר המדינה
משרד מבקר המדינה
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: