הממונה על המחוז: "הצעות האופוזיציה ייכללו בישיבה הקרובה מן המנין"

והיה וראש העירייה לא תכלול את הצעות ההחלטה שמבקשים בגוש הריפוי בישיבה מן המנין הקרובה, (28.7.21) אז תכונס ישיבה תוך שבעה ימים ממועד זימון הישיבה מן המניין.

עליזה בלוך
עליזה בלוך

גוש הריפוי דורש כינוס ישיבה שלא מן המנין, חברי הגוש פנו לממונה על המחוז מר חיים יפרח וזה השיב להם. אנחנו שאלנו את דוברות משרד הפנים הנה תשובתם: אכן, ביום 4.7.21 הוגשה לראש העיר בקשה חתומה ע״י למעלה משליש מחברי המועצה לקיום ישיבה שלא מן המניין אשר תדון, בין היתר, באישורי תקציב.

הממונה על המחוז פנה לראש העיר והבהיר כי בהתאם להוראות החוק הברורות עליה לכנס את הישיבה כמבוקש ואם לא תעשה כן הוא יפעיל את סמכותו בהתאם לסעיף 10 לתוספת השנייה לפקודת העיריות, ויזמן את הישיבה ללא דיחוי נוסף."

אז מה עושה ראש העיר?

ראש העיר יודעת ומבינה את החוק, ונראה גם על פי עצה משפטית אין לה מה למהר כל כך. היא בודאי מחוייבת לשלב את הצעות ההחלטה כפי שהביאו גוש השינוי ועל כך ראו ידיעות נפרדות בהמשך. הנה הוראות החוק בפקודת העיריות למצבים מעין אלו: סעיף 8 א. "ראש העירייה יכנס ישיבה שלא מן המנין למועד שלא יהא מאוחר משבעה ימים מהיום שבו הוגשה לו דרישה בכתב לכינוסה המפרטת את סדר יומה והצעת החלטה לגביו".

סעיף 9: " החליטה המועצה לקיים יותר מישיבה אחת לחודש, רשאי ראש העיריה, במקום לכנס ישיבה שלא מן המנין כאמור בסעיף 8 , לכלול את ההצעות הנכללות בדרישה לכינוסה בסעיפים ראשונים בסדר היום של הישיבה הקרובה שמן המנין, זולת אם היתה בהצעה לסדר היום הדחתו של ראש העירייה או של סגן מסגניו". כלומר יש לראש העיר זמן עד לכינוס המליאה הקרובה הקבועה במועד הרביעי האחרון בכל חודש,

ואז אם לא כינסה ראש העירייה את הישיבה בא הסעיף הבא שקובע לה דרך להמשך ניהול הישיבות. סעיף 10: נדרש כינוסה של ישיבה שלא מן המנין, וראש העיריה לא כינס את המועצה לישיבה תוך שבעה ימים כאמור בסעיף 8 או שלא נהג לפי סעיף 9 , ימנה שר הפנים אדם שיכנס את המועצה לישיבה במועד שקבע שר הפנים". כלומר, יש אפשרות לראש העירייה לנהוג לפי סעיף 9 האומר כי הצעות האופוזיציה ישולבו בסדר היום של הישיבה הקרובה.

התאריך לפי הערכתנו הוא ה-28.7.21 הוא היום רביעי האחרון לחודש יולי.

נושאים: משרד הפנים, חיים יפרח, עליזה בלוך, בית שמש, אופוזיציה
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
עליזה בלוך
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג: