מכרז המסגרת- עוד מכרז שייגמר במקום לא לו

חוסר הגיבוי של כל ראש מוסד ממלכתי ליועצו המשפטי, היא ביטוי גס למצב הזוי. האם זה מניח דעתכם? ביום הזה בשעת חילופי המשמרות בבית המשפט העליון הוא זמן נכון להרהר בכך. האם אנחנו שוב בדרך לבית המשפט?

נאור, שקד ואבוטבול בפתיחת בית משפט המקומי
נאור, שקד ואבוטבול בפתיחת בית משפט המקומי

ביום בו נפרדים מנשיאה אחת בבית המשפט העליון ומתחברים לאחרת, אני מוצא לנכון להתחבר לשלטון החוק המקומי. אינני משפטן, ואולם עד כמה שהבנתי המשפטית מגיעה אני יותר ממודאג מהמתנהל כאן בעיר. ומה שעוד יותר מדאיג זו השתיקה. שתיקה מצד נבחרי ציבור, שתיקה מצד חברי מועצה, שתיקה של הציבור בכלל. ויש בעיר לא מעט משפטנים ועורכי דין המעורים או מתערים בעשייה הציבורית. והעניין חמור בריבוע גם בשל העובדה כי מסביב לשולחן ראש העירייה יושב יועץ משפטי, וגם מנכ"ל שבהשכלתו הוא עו"ד, ולא סתם עו"ד אלא מנהל מחוז במשרד הפנים.

וועדת המכרזים העירונית קיבלה החלטה בניגוד לעמדתו של היועץ המשפטי. המדובר הוא במסירת מכרז למציע מס' 2, לאחר שמציע מס' 1 לא הציג ערבות כנדרש. זו הסיבה לפסילתו. מכאן אם תלכו בעקבות הדרך הזו לקבלת ההחלטה, הרי שמי שלא יעמוד באחד מתנאי המכרז הנוספים גם הוא ייפסל. לדעת היועץ המשפטי מציע מס' 2 לא עמד בתנאי המכרז. תחת הכותרת בתנאי הסף נכתב במכרז כך: להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק תעודה תקפה המעידה על רישומו כקבלן בענפים ובסיווגים המפורטים לעיל . על הקבלן להגיש 3 המלצות על עבודות קודמות שבוצעו על ידו . השורות האלו הופיעו אפילו בהדגשה. מציע 2 לפי חוות הדעת של היועץ המשפטי לא הגיע המלצות.

ובהמשך המכרז נכתב עוד: לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

בחוות הדעת של היועץ המשפטי יש נימוק נוסף לא למסור את העבודה למציע 2. עליו היה למסור הצהרה והתחייבות בנוגע להעדר קרבה משפחתית לעובדי הרשות בנסח המצ"ב במסמך א'5. בהצהרה הזו שהופיעה כנספח למכרז נכתב באותיות ברורות: הואיל ואני עומד להתקשר בחוזה עם העירייה ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני מצהיר כלהלן: א. אינני נמנה על אחד מאלה ובסעיף 3 נכתב: "בן זוגו שותפו או סוכנו של עובד עיריית בית שמש".. ולסיכום סעיף זה באה ההצהרה הבאה: הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחוזה או בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בניגוד להוראות פקודת העירייה כאמור לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם את שוויו של מה שקיבלה.

בעניין האחרון, הקרבה המשפחתית לעובד עירייה, מסביר היועץ המשפטי את בדיקתו ומסקנותיו. ממש כפי שהוא מסביר את עמדתו באשר להמלצות שהגיעו אחרי מועד סגירת המכרז.

סביר להניח שהדברים האלה נאמרו גם לוועדת המכרזים, ועם כל זה וועדת המכרזים הגיעה למסקנה למסור את העבודה למציע מס' 2. תמוה?. לא בבית ספרנו.

כי תראו את ההתפתחות המדאיגה הבאה, החומר מובא לידיעת ראש העירייה משה אבוטבול. מונחת לפניו חוות דעת כתובה של היועץ המשפטי של העירייה, מה הוא עושה? הוא במקום לקבע את חוות דעתו ולהורות על מסירת המכרז למציע מס' 3 או לחלופין, להוציא מכרז חדש, הוא מבקש חוות דעת מיועץ משפטי שני. למי פונה אבוטבול? הוא אינו פונה ליועץ חיצוני, כפי שהעירייה רגילה בעת צורך לייצוג משפטי, ראה ערך העתירה לבג"ץ לפסלות פורום הבוחר לרב, אלא הוא פונה לעו"ד מוטי ברקוביץ', היועץ המשפטי לוועדה המקומית לתכנון ובניה. אבוטבול לא שם לב לבעייתיות שיש בפניה הזו ויש בעייתיות. זה נותן חוות דעת המכשירה את מסירת העבודה למציע מס' 2.

אבוטבול מתוך חשש כנראה, מתלבט בינו ובין עצמו. א. אינו נותן גיבוי ליועצו המשפטי, אלא מערער אחרי קביעתו. ובמקום לצאת לקבל חוות דעת מיועץ משפטי חיצוני, רחוק מכל חשש הוא מעדיף את עו"ד ברקוביץ'. למה עו"ד ברקוביץ'? בעדינות נאמר כי מערכת היחסים בין שני היועצים האלה מוכרת רגישה ונפיצה, ויש בה מידה של יריבות, רק בשל הדבר הזה היה צריך ראש העירייה לפנות אם בכלל לגורם חיצוני.

אבוטבול גם לאחר שקיבל את חוות הדעת של עו"ד ברקוביץ', לא השתכנע לא לכאן ולא לשם. מה החליט אבוטבול לעשות? להביא את הדבר לקביעת מועצת העירייה.

מציאות זו אינה פשוטה כלל, ההתלבטות, חוסר הגיבוי. בחירת חוות דעת משפטית שניה, והבאה להכרעה במליאה, לא גמרו את הסיפור במכרז הזה. האם אנחנו בדרך לעוד עתירה ציבורית?

נושאים: בית שמש, מיקי גסטוירט, וועדת המכרזים
נאור, שקד ואבוטבול בפתיחת בית משפט המקומי
נאור, שקד ואבוטבול בפתיחת בית משפט המקומי
נאור, שקד ואבוטבול בפתיחת בית משפט המקומי
נאור, שקד ואבוטבול בפתיחת בית משפט המקומי
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
מכרז המסגרת- עוד מכרז שייגמר במקום לא לו
גולש אנונימינכתבה ביום שלישי, 31 באוקטובר 2017, 00:28

אם מיקי היה גבר היה הולך למשטרה ולא דופק חשבון לסובביו. הוא קרן האור באפילה הזו שנקראת עיריית בית שמש

מכרז המסגרת- עוד מכרז שייגמר במקום לא לו
יוסףנכתבה ביום חמישי, 26 באוקטובר 2017, 13:33

יש לציין שיו״ר ועדת ערר עו״ר אליעד וינשל כבר מתח ביקורת קשה בהחלטה שכתב בתאריך 14,10,2016 נגד עו״ד מוטי ברקוביץ על שנתן ייעוץ משפטי שגוי לועדת המקומית לתכנון ולבניה, וכך כתב עליו סעיף 17 ״כאשר מתברר בשלב הדיון בתוכנית כי חישוב הזכויות... מנוגד בצורה ברורה וחד משמעית להוראות הדין, הרי מכך לא ניתן להתעלם״ ובהמשך סעיף 21 ״בכך פעלה המשיבה 1 (העו״ד ברקוביץ) בניגוד לדין ויותר מכך - בניגוד לחובת ההגינות הבסיסית המתחייבת מרשות ציבורית״ ועקב התנהלות זו חייב גם את הועדה המקומית בהוצאות ערור בסך 5000 ש״ח. לא לחינם פנה ראש העיר מר משה אבוטבול ליועץ העו״ד ברקוביץ ולא ליועץ חיצוני, כי הוא יכול לתת לו דבר אשר עו״ד מיקי גסטוירט לא מאשר.