מי ישלם את הקנס? האם כל הציבור או אולי יהיה חיוב אישי

בקשת העירייה לעיכוב ביצוע נדחתה, הערעור עדיין באוויר ובינתיים מתגלה עד כמה העירייה אינה מצליחה לאכוף פסה"ד שניתן בהסכמה, כלומר בהסכמתה שלה.

בניין מהודר בשכירות יש, הניהול זקוק להדרכת בית המשפט
בניין מהודר בשכירות יש, הניהול זקוק להדרכת בית המשפט

בית המשפט העליון לא קיבל בקשת העירייה לעיכוב ביצוע לעניין תשלומי הקנסות שהוטלו על העירייה בגין אי אכיפת הוראתו להורדת השלטים אשר פגעו ברגשותיהם ש נשים מתלוננת.

"לאחר שבחנתי את טענות באי-כוח הצדדים, ועיינתי בחומר שהוגש לי, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה לעיכוב ביצוע – להידחות. " קובע כב' השופט מלצר מבית המשפט עליון לפניו הובאה הבקשה.

כזכור עיריית בית שמש הגישה ערעור על פסה"ד של בית המשפט המחוזי אשר חייב את העירייה להסיר את השלטים, במידה ולא תעשה כן הורה בית המשפט המחוזי על הטלת קנס נגד הנתבעים בתיק, משה אבוטבול ועיריית בית שמש. במקביל הגישה העירייה בקשה לעיכוב ביצוע של אותו פס"ד מבית המשפט המחוזי. יודגש כי פסה"ד הנ"ל ניתן בהסכמה. לכן היה מפליא וגם מפתיע אי יכולת העירייה לקיימו שכן הוא פסה"ד ניתן בהסכמת הצדדים, כולל עיריית בית שמש.

משלא הורידה העירייה את השלטים, הוגשה לבית המשפט העליון בקשה על ביזיון בית משפט, שכן לדעת ב"כ המתלוננות, שטענו כי לעירייה "יש סמכות לנקוט בצעדי אכיפה בגין הפרת החוק שבהצבת שלטים מסוג זה."

נגד בקשה זו התייצבו ב"כ העירייה וביניהם היועץ המשפטי שלה, להסביר ולנסות לשכנע את בית המשפט בניסיונותיה של העירייה לטפל בפרשה. לטענתם הם התייצבו להוריד את השלטים ואלו אכן הורדו, אלא שבערב הושבו אחרים במקומם. ממש כפי שקרה למצלמות שהותקנו במקום לעקוב אחר תולי השלטים. גם אלו 'כוסחו' בידי פורעים קנאים. בבית המשפט הדהדה בקשתם של המתלוננות: "חרף השתלשלות ההליכים הארוכה והענפה שקדמה להגשת העתירה המנהלית ועל אף פסק הדין המוסכם, ולמרות הפגיעה הנמשכת בנשים בעיר בית שמש – הן בשל השלטים הנ"ל והן בשל פגיעות פיזיות – המבקשים אינם נוקטים צעדי אכיפה משמעותיים ואפקטיביים בהתאם להתחייבויותיהם בפסק הדין המוסכם." המבקשים הם עיריית בית שמש, וראש העיר שלה משה אבוטבול.

אחר דיון הגיע השופט מלצר להכרעה. לכאורה, המצב כיום הוא שלא התקיימו התנאים לעיכוב הביצוע החלקי עליו הוריתי בתאריך 2017. 07.06 :השלטים ברחוב חזון איש נתלו מחדש והמבקשים לא הסירו אותם; המצלמות שהוצבו ברחוב חזון איש הושחתו, ועד למועד זה לא תוקנו, והשלט (אשר סומן באות "א") נותר אף הוא על כנו ולא נעשה ניסיון פעיל להסירו. (

ב) ערעורם של המבקשים הופנה כנגד החלטת הביזיון, ואף על פי כן המבקשים לא טענו, וממילא לא הוכיחו, נזקים בלתי הפיכים שעלולים להיגרם להם בעקבות ההחלטה האמורה. בנסיבות העניין – תשלום הקנס בו חויבו המבקשים יועבר לקופת המדינה, שחזקה עליה כי תשיב למבקשים את כספם ככל שיתקבל ערעורם משכך, דומה כי לא יהא למבקשים קושי להשיב את המצב לקדמותו, היה ויתקבל ערעורם

ג) ברקע הדברים מצוי גם הנזק שייגרם למשיבים כתוצאה מעיכוב ביצועה של החלטת הביזיון, שנועדה לכפות על המבקשים להסיר את השילוט הפוגעני – שכאמור אין מחלוקת על היותו בלתי חוקי – ולפגיעה בשלטון החוק הנובעת מאי קיום צווי בית משפט, וגם מביאה לפגיעה נמשכת בכבוד האדם .

נוכח כל האמור לעיל – הבקשה לעיכוב ביצוע נדחית, ועיכוב הביצוע החלקי עליו הוריתי בתאריך 6.7.17 ,יתבטל בתאריך 10.9.17 להלן: מועד התחילה . העירייה וראש העירייה יישאו בחיובים שהושתו עליהם בהחלטתו של בית המשפט לעניינים מינהליים הנכבד וזאת החל ממועד התחילה, אלא אם כן פסק הדין המוסכם ימומש במלואו ובאופן בלתי הדיר עד למועד התחילה.".

הסיומת מאפשרת לעירייה להתמודד עם הבעיה הפעם באופן רציני יותר עד תחילת אכיפת פסה"ד, היום בו יתחילו הקנסות לעבור לקופת המדינה. ומי ישלם את הקנס? האם הקופה העירונית המדוללת זו שחסרה כסף למימון הסעים לילדי החינוך המיוחד או לילדי מרחבים או אולי יהיה כאן חיוב אישי? המילה האחרונה לא נאמרה בסאגה הזו.

נושאים: בית המשפט העליון, בית שמש, עיריית בית שמש, משה אבוטבול
בניין מהודר בשכירות יש, הניהול זקוק להדרכת בית המשפט
בניין מהודר בשכירות יש, הניהול זקוק להדרכת בית המשפט
בניין מהודר בשכירות יש, הניהול זקוק להדרכת בית המשפט
בניין מהודר בשכירות יש, הניהול זקוק להדרכת בית המשפט
הכי טובים, הכי מעודכנים:
הורידו עכשיו ב-Google Playהורידו עכשיו ב-AppStore
תגובות הגולשים:
בניגוד לאחרים, דעתכם חשובה לנו! כתבו:
דירוג:
מי ישלם את הקנס? האם כל הציבור או אולי יהיה חיוב אישי
גולש אנונימינכתבה ביום שבת, 09 בספטמבר 2017, 17:33

משה אבוטבול היה מוכן להפר את צו בית משפט ולשכב על המזבח בשביל החרדים. משה דיי לערער אם אתה דואג גם לשאר הציבורהיתה אמור להסיר את השלטים ללא עירעורים